ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

บทความ

1 6124952401 นายธิติกร เจตสุวรัตนมณี บทความ
2 6124952402 น.ส.จีรภา สุขคำ บทความ
3 6124952403 น.ส.วรางคณา กิจวิไลรักษ์ บทความ
4 6124952404 นางปภัสรินทร์ กัมปนาทยุทธเสนี บทความ
5 6124952405 พันเอกสฤษดิ์ กัมปนาทยุทธเสนี บทความ
6 6124952406 น.ส.นาริศา ฟุ้งสร้อยระย้า บทความ
7 6124952407 น.ส.ณัฐฐิญา วณิชพัฒนะธนัน บทความ
8 6124952408 นายวิชญ์พล พีระพันธุ์ บทความ
9 6124952409 น.ส.เมทินี พุ่มไม้ บทความ
10 6124952410 น.ส.ชณภา วิหารพรหม บทความ
11 6124952413 นางสุภัค พรหมสุข บทความ
12 6124952414 นายพรชัย โลหะตระกูล บทความ
13 6124952416 น.ส.พิมพ์วดี โตยิ่ง บทความ
14 6124952417 นายสุรเชษฐ์ เลี้ยงวงษ์ บทความ
15 6124952418 น.ส.ณัฐณิชา ลิขิตสกุลศักดิ์ บทความ
16 6124952419 น.ส.ชฎาภรณ์ ทองฤทธิ์ บทความ
17 6124952420 นายมณฑล บิณศิรวานิช บทความ
18 6124952421 นายสมชาย อุ่นละม้าย บทความ
19 6124952422 นางนฤมล ฉันทพิชญานันท์ บทความ
20 6124952423 นายปณัย สารทรัพย์ บทความ
21 6124952424 น.ส.พิตรชญา วชีรสูตร์ บทความ
22 6124952425 นางสุพรรณนภา ไชยรัตนะ บทความ
23 6124952426 น.ส.แพรวนภา บุญแจ้ง บทความ
24 6124952427 นางณัฐฌากร ถิรวัฒนพร บทความ
25 6124952428 นายอดิศักดิ์ ตาวงษ์ บทความ
26 6124952429 น.ส.เพลินพิศ ภิระบรรณ บทความ
27 6124952430 น.ส.ปทิตตา จูงเพื่อนสุข บทความ
28 6124952431 น.ส.ธัญวรัตม์ พงษ์พาณิชย์ บทความ
29 6124952432 น.ส.อาลิษา ธนวงศ์กร บทความ
30 6124952433 สิบโทประเสริฐ มีเครือ บทความ
31 6124952434 น.ส.ธัญยธรณ์ สินศิริวัฒนสุข บทความ
32 6124952436 นายอำพล เขียวลออ บทความ
33 6124952437 นายรชต เกิดสมบุญ บทความ
34 6124952438 น.ส.วรรณศิริ ชมเชย บทความ
35 6124952439 นายธนิศร บริสุทธิ์ บทความ
36 6124952440 นายรณเมศวร์ พุฒินันทชัยกุล บทความ
37 6124952442 น.ส.ชุติมา แจ่มไทย บทความ
38 6124952443 น.ส.วิภาวี นังตะลา บทความ
39 6124952444 น.ส.ศิริลักษณ์ เทียนหอม บทความ
40 6124952445 น.ส.ณัฐพัชญ์ ศักดิ์ไพบูลย์ บทความ
41 6124952446 น.ส.ปภัสรา เอี่ยมศิริ บทความ
42 6124952447 พันโทสุภาพ คุขุนทด บทความ
43 6124952448 นายบัญชา ศิริคูหาสมบูรณ์ บทความ
44 6124952449 นายวัชรพงค์ เหล่าสุโพธิ์ บทความ
45 6124952450 น.ส.รติรัตน์ นาคมาลี บทความ
46 6124952451 น.ส.ถลัชนันท์ น่วมนุ่ม บทความ
47 6124952452 น.ส.สุธินันท์ มหาวงศ์ บทความ
48 6124952453 นายกุลกานต์ ขลิบเงิน บทความ
49 6124952454 น.ส.สกุลรัตน์ เพ็งกลิ่น บทความ
50 6124952455 นางอรพินท์ จันทะคุณ บทความ
51 6124952456 น.ส.พิกุล โตเอี่ยม บทความ
52 6124952457 น.ส.วัลญา บัวทอง บทความ
53 6124952458 น.ส.อภัสรา ไม้เต็ง บทความ
54 6124952459 น.ส.สิริวิภา พูนหลำ บทความ
55 6124952460 น.ส.ฉันทนา แสงงาม บทความ
56 6124952461 น.ส.ปริชชญาภา เสนวงษ์ บทความ
57 6124952462 นางกนกวรรณ เจริญพงษ์ บทความ
58 6124952463 นายฉัตรชัย วนรักษ์ บทความ
59 6124952464 นายสิรพัทธ์ ชูยก บทความ
60 6124952465 นางฉวีวรรณ คัชรินทร์ บทความ
61 6124952466 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรัญญา ไร่นุ่น บทความ
62 6124952467 นายจิรายุทธ เหง่าทอง บทความ
63 6124952468 นางกันตินันท์ อิ่มสำราญ บทความ
64 6124952469 น.ส.ปริญญาพร อินทสุชาติ บทความ
65 6124952470 นายธัญพิสิษฐ์ เมืองทอง บทความ
66 6124952471 น.ส.สวาติวลัย พวงลำเจียก บทความ
67 6124952472 น.ส.พิมพ์สุดา สระอุรัมย์ บทความ
68 6124952474 น.ส.ปนัดดา กลกลาง บทความ
69 6124952475 น.ส.ปยุตา เทพอารักษ์ บทความ
70 6124952476 นายสมิทธ์ อ่อนนวล บทความ
71 6124952477 นางสุชาดา มะนะระทา บทความ
72 6124952479 นางสุนันทา โกสุมา บทความ
73 6124952480 นายวีระพันธ์ กรุณกิจ บทความ
74 6124952481 น.ส.พรประภา ภู่เล็ก บทความ
75 6124952482 น.ส.ปัทมา พงษ์ภมร บทความ
76 6124952483 น.ส.ณัฐพร ธนานิตย์ บทความ
77 6124952484 นายกิตติพงษ์ ศรีระ บทความ
78 6124952485 นายฐิติพงศ์ ปานแดง บทความ
79 6124952486 น.ส.ศศิธร น้อยทิม บทความ
80 6124952487 น.ส.สุพัตรา ด้วงฟัก บทความ
81 6124952488 น.ส.สิวพร พันธุ์ทอง บทความ
82 6124952489 น.ส.ศรัญญา สืบสายหาญ บทความ
83 6124952490 น.ส.พรสุภา วิจารย์ประสิทธิ์ บทความ
84 6124952491 นายศรายุทธ ศรีทอง บทความ
85 6124952492 น.ส.นภสรณ์ นพสุวรรณ บทความ
86 6124952493 นายภาคภูมิ สุวรรณนุรักษ์ บทความ
87 6124952494 นายนิรามัย ต้องใจ บทความ
88 6124952495 นายพนมศักดิ์ สิงห์โคก บทความ
89 6124952496 นายธวัชชัย เอ็บศรี บทความ
90 6124952497 นางจิตติณัฏฐ์ จูมไธสง บทความ
91 6124952498 สิบตรีอนันต์ทวีป พงษ์นุ่มกูล บทความ
92 6124952499 น.ส.ปติญญา โมลา บทความ
93 6124952500 นายกฤษณ์ สุทธิวาจา บทความ
94 6124952501 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตติญา ศาสนะสมบัติ บทความ
95 6124952502 นายณัฐพงษ์ ฉายหุ่น บทความ
96 6124952503 นายศศิศ แคนทอง บทความ
97 6124952504 น.ส.ปรัชญาภรณ์ คชมะเริง บทความ
98 6124952505 นายอดิศักดิ์ ด้านวังขวา บทความ
99 6124952506 น.ส.ภัควัน เกษมพวงมณี บทความ
100 6124952507 นายอนุสรณ์ ควรหา บทความ
101 6124952508 นายเตชินท์ อัศวสงคราม บทความ
102 6124952509 นายณัฏฐพงษ์ บุญยัง บทความ
103 6124952510 น.ส.พรสวรรค์ แก้วกันยา บทความ
104 6124952511 น.ส.ปณยา พูลสวัสดิ์ บทความ
105 6124952512 นายธราธร มีชัย บทความ
106 6124952513 นายธีรภัทร์ สง่าทอง บทความ
107 6124952514 นายธีรยุทธ กรเอี่ยม บทความ
108 6124952515 น.ส.อุมาภรณ์ อุดมศิลป์ บทความ
109 6124952516 น.ส.นริศรา สกลรัตน์ บทความ
110 6124952517 นางอัญญาวีร์ จิวประเสริฐ บทความ
111 6124952518 น.ส.นิรันดร์วลี กองเผือก บทความ
112 6124952519 นายขจรยศ ทาบุตร บทความ
113 6124952520 น.ส.วราภรณ์ หะสิตะ บทความ
114 6124952521 นายรณชัย มั่งใหม่ บทความ
115 6124952522 น.ส.ณัฐสินี วัดสง่า บทความ
116 6124952523 นายณัฏฐชนน เสือพันธ์เจริญ บทความ
117 6124952525 น.ส.นภสร โลกวิจิตร บทความ
118 6124952526 น.ส.สุปราณี สมบูรณ์เจริญยิ่ง บทความ
119 6124952527 นายศิริชัย เพชรรักษ์ บทความ
120 6124952528 นายรัตวัน เชาวน์ดี บทความ
© 2023 โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชั้นล่าง อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-8147-8 , 081-696-3930 , 081-905-3677