ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ

บทความ

1 6227955201 นายวันฉลอง ถาคำ บทความ
2 6227955202 นายเชษฐา ขาวประเสริฐ บทความ
3 6227955203 นางนิตยา เหล็กกุล บทความ
4 6227955204 นายณัฏฐกิตติ์ ใบปกทอง บทความ
5 6227955205 นายบูชิต ศิริ บทความ
6 6227955206 น.ส.สุกัญญา พลรักษ์ บทความ
7 6227955207 น.ส.มัณฑณา บิณฑวิหค บทความ
8 6227955208 นายตรัสวิน มูลทิพย์ บทความ
9 6227955209 น.ส.พัชราภรณ์ ศรีน่วม บทความ
10 6227955210 พระอธิการศิริโชค แจ่มสว่าง บทความ
11 6227955211 นายธีรพงศ์ พรมทอง บทความ
12 6227955212 นายบดินทร์ ศรีคง บทความ
13 6227955213 น.ส.พวงพยอม ขันยศ บทความ
14 6227955214 น.ส.ดวงพร รัตนศิลป์ บทความ
15 6227955215 นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร บทความ
16 6227955216 น.ส.นันทิยา จันทราศรี บทความ
17 6227955217 นายพงศกร เทียนดี บทความ
18 6227955218 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาณิสรา ไชยแก้ว บทความ
19 6227955219 นางดวงพร จันทร์พิลา บทความ
20 6227955220 นางชมพูนุท ปัญญาแก้ว บทความ
21 6227955221 น.ส.ยุวนันท์ หวลอาลัย บทความ
22 6227955222 น.ส.เนตรนภา นัยวิรัตน์ บทความ
23 6227955223 น.ส.รุ่งนภา เปรมจิตร บทความ
24 6227955224 น.ส.ชัญญธรณ์ ภัทร์ฐานัสโภคิน บทความ
25 6227955225 สิบเอกนนทนันท์ โสพรมอิน บทความ
26 6227955226 น.ส.สุภารัตน์ สร้อยมี บทความ
27 6227955227 นางธนพร ศรีบุญเรือง บทความ
28 6227955228 นางกรรณิกา เขียวนิล บทความ
29 6227955229 จ่าเอกอภิชัย เขียวนิล บทความ
30 6227955230 น.ส.จริยาภรณ์ ไข่สิงห์ทอง บทความ
31 6227955231 น.ส.กัญชนา ทรัพย์หล่ำ บทความ
32 6227955232 นายอนุพงษ์ เอกพันธ์ บทความ
33 6227955233 จ่าสิบเอกหนึ่ง ทองนึก บทความ
34 6227955234 น.ส.ปุญยาพร ชัยเสน บทความ
35 6227955235 น.ส.ยุวดี ศรียัพ บทความ
36 6227955236 พระมหาเทพนิมิต พุทธาไทย บทความ
37 6227955237 น.ส.ธีรนุช บุดดานอก บทความ
38 6227955238 น.ส.อรพรรณ ทองช่วง บทความ
39 6227955239 น.ส.ตอนเช้า ไรอัน บทความ
40 6227955240 น.ส.ปิยะนาฏ ทิพย์รัตน์ บทความ
41 6227955241 นายพัฒนพงษ์ เทืองน้อย บทความ
42 6227955242 นายภัทรพงษ์ พุ่มพวง บทความ
43 6227955243 นายอภิวิชญ์ ศรีโภคา บทความ
44 6227955244 น.ส.มะลิวัลย์ หล้าชิต บทความ
45 6227955245 น.ส.วรรัฏฐ์ ภาพสิงห์ บทความ
46 6227955246 น.ส.ธนพร โฉมอุปฮาด บทความ
47 6227955247 นางกอบแก้ว จำคำ บทความ
48 6227955248 น.ส.วัชราภรณ์ ธีระสาร บทความ
49 6227955249 น.ส.วรางคณา คมคาย บทความ
50 6227955250 นายธนพล อรุณนัฏ บทความ
51 6227955251 นายคชาวุธ บุญกำพร้า บทความ
52 6227955252 น.ส.ธัญญาเรศ กีรติกาลกุล บทความ
53 6227955254 น.ส.กัญญาณัฐ สันติชาติ บทความ
© 2023 โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชั้นล่าง อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-8147-8 , 081-696-3930 , 081-905-3677