ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ

สกุล

บทความ

1 6117950001 นางสาวจิราภรณ์ ทวีธนวาณิชย์ บทความ
2 6117950002 นายชัยพฤกษ์ มหาชัย บทความ
3 6117950003 นางสาวนิตยา มีเสม บทความ
4 6117950004 นางสาวรัชฎา จรภัย บทความ
5 6117950005 นางสาวสุทธิชา ศรีหนูสุด บทความ
6 6117950006 นางสาวพรรณวลัย ประเสริฐสังข์ บทความ
7 6117950007 นางสาวโชติกา ไท บทความ
8 6117950008 นางสาวปิยะกุล คัมภิรานนท์ บทความ
9 6117950009 นายอภิชาติ จำเริญพัฒน์ บทความ
10 6117950010 นางสาวเกศรินทร์ วิเศษสิงห์ บทความ
11 6117950011 นางสาวฉัตรชญา ชูดวงจันทร์ บทความ
12 6117950012 นายอดิพงษ์ อทุน บทความ
13 6117950013 นางสาวธิษิรินทร์ ปัญญายุทธศักดิ์ บทความ
14 6117950014 นายจีรพงษ์ อินคล้ำ บทความ
15 6117950015 นางสาวกันฐิกา ทองสุข บทความ
16 6117950016 นางสาวกุลจิรา สุขแก้ว บทความ
17 6117950017 นางสาวปุณยนุช ตรงต่อกาล บทความ
18 6117950018 นางสาวกมลวรรณ แข็งขัน บทความ
19 6117950019 นางสาวลีนา สุไรมาน บทความ
20 6117950020 นายมูฮัมหมัด  อีเลาะ  บทความ
21 6117950022 นายปิติพงษ์ บุญช่วง บทความ
22 6117950023 นายจารุกิตติ์ จิณะไชย บทความ
23 6117950024 นายภาคิน วัดเขียว บทความ
24 6117950025 นายภูวดล แก้วเซ บทความ
25 6117950026 นายพันธุ์ชัยเพชร เพียรจัด บทความ
26 6117950027 นางสาวพรกนก สารีรัตน์ บทความ
27 6117950028 นายมนต์ชัย หาเรือนกิจ บทความ
28 6117950029 นายพงษ์ธร โพธิน บทความ
29 6117950031 นางสาวจีรนันท์ แสวงการ บทความ
30 6117950033 นางสาวกัญชริญา สมบูรณ์ธาดารักษ์ บทความ
31 6117950034 นางสาวสุธาทิพย์ นาวาทอง บทความ
32 6117950035 นางสาวขนิษฐา โซ๊ะประสิทธิ์ บทความ
33 6117950036 ร.ต.ท.อนุชา แก้วก่ำ บทความ
34 6117950037 นางสาวอมรรัตน์ ด้วงมุล บทความ
35 6117950038 นางสาวอาภัสรา ด้วงมุล บทความ
36 6117950040 นางอามีนะ สิงสาหัส บทความ
37 6117950041 นายณุชากร ทาแกง บทความ
38 6117950042 นางปานทิพย์ อิ่มจิต บทความ
39 6117950043 นางสาวเครือวัลย์ ปัญจะแก้ว บทความ
40 6117950044 นายอานนท์ พุทธิมา บทความ
41 6117950045 นางสาวชลธิชา วิภัทรเมธีกุล บทความ
42 6117950046 นางสาวชลธิชา สุวรรณนิกขะ บทความ
43 6117950047 นางสาววรวีย์ จิตคง บทความ
44 6117950048 นางสาวเขมิกา ศิลปกูลวิวัฒน์ บทความ
45 6117950049 นางสาวปริยาพร มากคง บทความ
46 6117950050 นางสาวเศรษฐินี หนูชู บทความ
47 6117950051 นายโมกขนันต์ โชติชูช่วง บทความ
48 6117950053 ชญานิน ขนอม บทความ
49 6117950054 ว่าที่ร.ต.ต.หญิงนันทิศา ไชยศิริ บทความ
50 6117950055 นายกฤษฎา เชื่อมชิต บทความ
51 6117950056 นางสาวสุธิดา นพคุณ บทความ
52 6117950057 นางสาววิชุดา แสงศรี บทความ
53 6117950058 นายกีรดิต พจน์สมพงส์ บทความ
54 6117950059 นายภรศิษฐ์ อรรถบลยุคล บทความ
55 6117950060 นางสาวพศิกา บุญสุวรรณ์ บทความ
56 6117950061 นางสาวอัญชิสา อินทร์ฤทธิ์ บทความ
57 6117950062 นางสาวรจนีย์ แก้วสุข บทความ
58 6117950063 นางสาวสิริมา สุโพธิ์ บทความ
59 6117950064 นางสาวทิฆัมพร คล่องแคล่ว บทความ
60 6117950065 นางสาวบุศรา ก้อนทรัพย์ บทความ
61 6117950066 นางสาวจันทราวรรณ ศรีจันทร์อ่อน บทความ
62 6117950069 นางสาวนันทพร อินหนู บทความ
63 6117950070 นายอิศรา รักษาพล บทความ
64 6117950071 นายสุรชาติ อินทรประสิทธิ์ บทความ
65 6117950072 นางสาวรัตนากร ลาพงษ์ บทความ
66 6117950073 นางสาวกรองรัตน์ ใจเสงี่ยม บทความ
67 6117950074 นางสาวสุนทรี ปานมาก บทความ
68 6117950075 นางสาวภิรชา สวนบ่อแร่ บทความ
69 6117950077 นายชลิต ส่งแสง บทความ
70 6117950078 ว่าที่ร้อยตรีพินิจ ศรีมาลา บทความ
71 6117950079 นายอุดม จอกรบ บทความ
72 6117950080 นางสาวธนัชพร สิริไพโรจน์ บทความ
73 6117950081 นางสาวสุภาสิริ แซ่จู บทความ
74 6117950082 นางสาวชลฎา อินดนตรี บทความ
75 6117950083 ร.ต.ท.หญิงกมลชนก ตันเอี่ยม บทความ
76 6117950084 นางสาวน้ำเพ็ชร์ อ่ำจิ๋ว บทความ
77 6117950085 นายณัฐกิตติ์ ศรีวัฒนพันธุ์ บทความ
78 6117950086 นายพงศกร ฐานียการ บทความ
79 6117950087 นายศุภชัย สถิรวัฒนกุล บทความ
80 6117950088 นางสาวสราลี ขุนเพ็ง บทความ
81 6117950089 นางสาววรรณวิจิตร แสงสว่าง บทความ
82 6117950090 นางสาวพิมพ์พิศา พรหมสาส์น บทความ
83 6117950091 นางสาวนรรศมณญ์ เจริญยิ่ง บทความ
84 6117950092 นางสาวสาวิตรี กัณฑา บทความ
86 6117950093 นางสาวณัฐกฤตา จิตร์มาต บทความ
87 6117950094 นางสาวเจนจิรา พงษ์พรม บทความ
88 6117950095 นางสาวอัญชนา กลิ่นเจริญ บทความ
89 6117950096 นางสาวมณฑา อยู่สุภาพ บทความ
90 6117950098 นายเมธี ลูกอินทร์ บทความ
91 6117950101 นางสาวศริญญา ฉิมจิ๋ว บทความ
92 6117950102 ร.ต.ท.หญิงหทัยชนก จันทะเสน บทความ
93 6117950103 นางสาวสุภาพร วงษ์พวง บทความ
94 6117950104 นางสาวกชพร รักษาสัตย์ บทความ
95 6117950105 นางสาวตรีรินทร์ คนจริง บทความ
96 6117950106 นางสาวหงกฤษวรรณ์ ภูเชาวนวิรัตน์ บทความ
97 6117950107 พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน บทความ
98 6117950108 นายพัสพงศ์ เอี่ยมสุภาษิต บทความ
99 6117950109 นายรัชพล เล็กบำรุงสกุล บทความ
100 6117950110 นายธนประเสริฐ หงษ์แก้วเจริญ บทความ
© 2024 โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชั้นล่าง อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-8147-8 , 081-696-3930 , 081-905-3677