ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

บทความ

1 6327955201  นายกุลธร เจริญพุฒ บทความ
2 6327955202  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเหมือนนัฏดา ปานม่วง บทความ
3 6327955204  น.ส.นันท์มนัส ศศิพัชรพงษ์ บทความ
4 6327955205  นางนงลักษณ์ ขุนโต บทความ
5 6327955206  นายกนกศักดิ์ หมื่นจันทร์ บทความ
6 6327955207  น.ส.พิมพ์ณัฐชยา สุวรรณเปิ้น บทความ
7 6327955208  น.ส.สาลินี จาจี บทความ
8 6327955209  นายพิมาน ภวะโชติ บทความ
9 6327955210  นายวุฒิดนัย แก้วมี บทความ
10 6327955211  น.ส.อรณัญช์ พรมคำ บทความ
11 6327955212  นายภาสกร พุฒิสุขวงศ์ บทความ
12 6327955213  น.ส.ณภัชกมลธ วัชกุลภิญโญ บทความ
13 6327955214  น.ส.สมหญิง โพธิ์ดี บทความ
14 6327955215  น.ส.รุ้งเพชร นากแก้ว บทความ
15 6327955216  น.ส.ลลิตา สีเสือ บทความ
16 6327955217  น.ส.อฐิติมา วิมลรัตน์ บทความ
17 6327955218  น.ส.ณธษา ตะกรุดมูล บทความ
18 6327955219  น.ส.อัยรดา สายสมาน บทความ
19 6327955220  นายชินโชติ โสภณธนพัต บทความ
20 6327955221  น.ส.ศิรินธร โพธิพล บทความ
21 6327955222  น.ส.สุทธินี อังกาบ บทความ
22 6327955223  น.ส.พัฑฒิดา ปัดทุมมา บทความ
23 6327955224  นางธวัลรัตน์ ถนอมทัพ บทความ
24 6327955225  นายเจษฎา ถนอมทัพ บทความ
25 6327955226  นายศราพงศ์ วงศารัตนศิลป์ บทความ
26 6327955227  น.ส.สุนิสา บุญมา บทความ
27 6327955228  น.ส.นิตินาฏ แก้วกลิ่น บทความ
28 6327955230  น.ส.ฉัตรธมนค์ วัฒนศัพท์ บทความ
29 6327955231  น.ส.ชมพูนุท บัวโต บทความ
30 6327955232  น.ส.วิภาวี ชยุตราพันธุ์ บทความ
31 6327955233  นายปิยบุตร ทั้งพรม บทความ
32 6327955234  นายภูริณัฐ นามวิจิตร บทความ
33 6327955235  น.ส.วราพร แสงอยู่ บทความ
34 6327955236  น.ส.จินตนา วงศ์ละ บทความ
35 6327955237  นายชาญวิทย์ พรมสา บทความ
© 2024 โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชั้นล่าง อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-8147-8 , 081-696-3930 , 081-905-3677