จำนวนหน่วยกิต

       รวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 46 หน่วยกิต และแผน ข 46 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ข
1. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3)
2. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 1
3. หมวดวิชาบังคับร่วม 24
4. หมวดวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 9
5. หมวดวิชาเอกบริหารธุรกิจ 9
6. หมวดวิทยานิพนธ์  
7. หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการจัดการ 3
8. การสอบประมวลความรู้ *
รวม 46

หมายเหตุ *การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่าเฉพาะแผน ข ผู้มีสิทธิสอบจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 โดยให้สอบในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา


 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ข  46 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
PBA6101 ภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ

หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา
RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา

  หมวดวิชาบังคับร่วม (24 หน่วยกิต)
PBA 6102 สถิติและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
PBA 6111 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
PBA 6112 การวิเคราะห์เชิงปริมาณการจัดการการผลิต
PBA 6113 ทฤษฎีและกระบวนการจัดการ
PBA 6114 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
PBA 6115 การจัดการเชิงกลยุทธ์
PBA 6116 การจัดการ
PBA 6117 การจัดการการตลาด
  หมวดวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ (9 หน่วยกิต)
PBA 6121 ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการบริหารรัฐกิจ
PBA 6122 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
PBA 6123 การจัดการโครงการและการประเมินผล
  หมวดวิชาเอกบริหารธุรกิจ ( 9 หน่วยกิต)
PBA 6132 การบัญชีบริหาร
PBA 6133 การศึกษาความเป็นไปได้
PBA 6134 สัมมนาการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ และ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  การสอบประมวลความรู้ (0 หน่วยกิต)
PBA 6198 การสอบประมวลความรู้
  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการจัดการ (3 หน่วยกิต)
PBA 6189 การศึกษาค้นคว้าทางการจัดการ
   

อาจารย์ประจำโครงการทวิฯ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
 • รองศาสตราจารย์ อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี แสงมหาชัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ธรรมโชติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รำจวน เบญจศิริ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย
 • รองศาสตราจารย์ เริงรัก จำปาเงิน
 • รองศาสตราจารย์ ณัฐชลัยย์ ตรรกวิฑูรศักดิ์
 • รองศาสตราจารย์ ธีรเดช ริ้วมงคล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประยงค์ เต็มชวาลา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัด ลวางกูร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ วรประทีป
 • อาจารย์ ดร. นิคม เจียรจินดา
 • อาจารย์ ดร. พนิดา ชินสุวพลา
 • อาจารย์ ดร.วรินทร์ธร ธรสารสมบัติ
 • อาจารย์ วิรมล เวศสุนทรเทพ

 

© 2024 โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชั้นล่าง อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-8147-8 , 081-696-3930 , 081-905-3677