RU Website......................

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เว็บไซท์หลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อกลางข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Read More

Graduate......................

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เว็บไซท์ให้บริการโดยตรงกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Read More

Download......................

ดาวน์โหลด ให้บริการดาวน์โหลดใบสมัคร โบชัวร์เกี่ยวกับโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Read More

Activity......................

ภาพกิจกรรม รวมภาพกิจกรรมของโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Read More

Welcome, dear visitor!


รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร,
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ของโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ

๐ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2556 สำเร็จแล้วได้รับปริญญา 2 ใบ คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(MPA) และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เรียบร้อยแล้ว
๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 170,000 บาท แบ่งชำระ 6 ภาคการศึกษา
๐ โดยระบบ Block Course
๐ สถานที่เรียน ชั้น 7 อาคารสวรรคโลก
๐ เรียนวันเสาร์เวลา 17.00-21.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 08.00- 17.00 น.

Hotnews

 •  “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่13”
  อ่านต่อ
  MPA-MBA,
  Webmaster
 •  “ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 13”
  อ่านต่อ
  MPA-MBA,
  Webmaster
 •  “ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561”
  อ่านต่อ
  MPA-MBA,
  Webmaster
 •  “โบชัวร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13”
  อ่านต่อ
  MPA-MBA,
  Webmaster
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ สำนักงานอธิการบดี สถาบัน / ศูนย์ สำนัก / อื่นๆ