ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ

บทความ

1  6317952001 นางสาวภัทราภรณ์ กาบแก้ว บทความ
2  6317952003 นางสาวผกามาศ ช่วยชูหนู บทความ
3  6317952004 นางสาวเพทาย บรรจง บทความ
4 6317952005 นางสาวภัทรจาริน ภัทรพิศุทธ์ บทความ
5  6317952006 นางสาวธนวรรณ สิทธิไกร บทความ
6  6317952007 ว่าที่ร้อยตรีเพชระ อินทานนท์ บทความ
7  6317952008 ว่าที่ร้อยตรีอเนชา เผ่าพานิชย์ บทความ
8  6317952009 นางสาวกัญญ์วรา รัตนศรีสมบัติ บทความ
9  6317952010 นางสาวพนิตพิชา ตันติวชิรฐากูร บทความ
10  6317952011 นางสาววณิชดา ทองคำ บทความ
11  6317952012 นางสาวภัทราพร เล่าเทียนวงศ์ บทความ
12  6317952013 พระกฤษฎา มานพ บทความ
13  6317952014 นายศรายุทธ ฝั้นพรหม บทความ
14  6317952015 นางสาวอริสรา เกตุแก้ว บทความ
15  6317952016 นางสาวจิรวรรณ โปร่งสันเทียะ บทความ
16  6317952017 นายนิกร สังขศิริ บทความ
17  6317952018 นางสาววิรัชณา ดรพรมยุ่ง บทความ
18  6317952019 นางสาวสุพัฒตรา โฉมปราง บทความ
19  6317952020 นายภานุพงษ์ ศรีไชย บทความ
20  6317952022 นางสาวพชรอร ไพรพฤกษ์ บทความ
21  6317952023 นางสาววิลาวัลย์ ชาญณรงค์ บทความ
22  6317952024 นายสุทธพงศ์  บุราพันธ์ บทความ
23   6317952025 นายเอกรินทร์ ศิโรรัตนชัย บทความ
24   6317952028 นางสาวชนกานต์ ตระหง่าน บทความ
25   6317952029 นางขวัญพรชนก ธิอักษร บทความ
26  6317952030  นางสาวเบญจรงค์ จันทร์เพ็ญ บทความ
27   6317952031 นางสาวมัชฌิมา ชัยรัตน์ บทความ
28   6317952033 นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวงทอง บทความ
29   6317952034 นางสาวณัฏฐนันท์ วัฒนาวีรกุล บทความ
30   6317952035 นางสาวศิริโชค เทพมณี บทความ
31   6317952036 นางสาวกุลิสรา คล่องกระบี่ บทความ
32  6317952037  นางสาวศุภานันท์ ผลศิริ บทความ
33   6317952038 นางสาวนภัทร บุญภาวีรภัทร์ บทความ
34   6317952039 นางสาวบุษบา ใจสร้างสรร บทความ
35   6317952040 นางสาวอรณิชา นาจันทร์ บทความ
36  6317952041  นางสาวพิชชานันท์ ตันตินันทตระกูล บทความ
37   6317952042 สิบตำรวจตรีศุภมิตร พิมาน บทความ
38   6317952043 นายไพบูลย์ อ่าวสถาพร บทความ
39   6317952045 นางสาวลลดา สิทธิเกตุ บทความ
40   6317952046 นางสาวชุติมา ภูมิแก้ว บทความ
41   6317952047 นายเศรษฐฉัตร เพชรชู บทความ
42  6317952048 นางสาวสุรีย์รัตน์ อินอำไพ บทความ
43   6317952049 นางสาวอภิญญา จันทร์เสวี บทความ
44  6317952050 นายสัณห์ หนูนวล บทความ
45  6317952051 นางสาวมณฑาทิพย์ ไตรบัญญัติกุล บทความ
46  6317952052 นายกุลภัสร์ ความสุข บทความ
47  6317952053 นางสาวศศิพร แจ่มเที่ยงตรง บทความ
48  6317952054 นางสาวปิยพร  นิกรนฤนาถ บทความ
49  6317952055 นายเอกราช จำเริญสัตย์ บทความ
© 2024 โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชั้นล่าง อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-8147-8 , 081-696-3930 , 081-905-3677