ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ

สกุล

บทความ

1 6327952001 นางสาวรุ่งทิพย์ พาโยพัด บทความ
2 6327952002 นายพุฒิพนธ์ ศรีจันทร์ธนัต บทความ
3 6327952003 นางสาวกณิกนันต์ ธงชัย บทความ
4 6327952005 นางสาวพิรุณทิพย์ พิมพ์จันทร์ บทความ
5 6327952006 นางสงกรานต์ สองบุญ บทความ
6 6327952007 นางสาวสุปราณี ศรีเมือง บทความ
7 6327952008 นางสาวปนิตา ปัตธรรมวงศ์ บทความ
8 6327952009 นายยุทธพงษ์ ทวิชศรี บทความ
9 6327952010 นายชนะพงศ์ บุตเสมียน บทความ
10 6327952011 นางสาวพิมพ์ชนก ผุยคำสิงห์ บทความ
11 6327952012 นางสาวชุติมา พินิจ บทความ
12 6327952013 นางสาวปุญชรัสมิ์ ตั้งเกื้อมิตร บทความ
13 6327952014 นางสาววนิดา วงค์วาลย์ บทความ
14 6327952015 นางสาวปรารถนา นันทะศรี บทความ
15 6327952016 นางสาวมุกดาการ สุวรรณเสาร์ บทความ
16 6327952017 นางสาวขวัญชนก ขุนหอม บทความ
17 6327952019 นางสาวพัชรากร พสุนนท์ บทความ
18 6327952020 นายธนภัทร บัวเงิน บทความ
19 6327952021 ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทนา เลิศศรี บทความ
20 6327952022 นางสาวถิรวรรณ ปัญญาเหลือ บทความ
21 6327952023 นางสาวพุทธิดา วงศ์ชาลี บทความ
22 6327952024 นางสาวกฤษราภรณ์ จารุจิต บทความ
23 6327952025 นางสาวภัทราพร สารีพรหม บทความ
24 6327952026 นายเกรียงไกร เหล่าศักดิ์ศรี บทความ
25 6327952027 นางสาวศิริวรรณ สมบูรณ์ บทความ
26 6327952029 นางสาวดรุณี แก้วงาม บทความ
27 6327952031 นางสาวเพียรทาน ดลสุข บทความ
28 6327952033 นายมนตรี ชายผา บทความ
29 6327952034 นางสุภาพร โคตรวงศ์ บทความ
30 6327952035 นางสาวพิไลวรรณ สังสถิตย์ บทความ
31 6327952036 นางสาวพนาวัลย์ สีลาชัย บทความ
32 6327952037 นางสาวธิดารัตน์ รองสวัสดิ์ บทความ
33 6327952038 นายนฤพล งามศิริ บทความ
34 6327952039 นางสาวอุษารัตน์ อินทร์งาม บทความ
35 6327952040 นางอิสรา อุ่นอินทร์ บทความ
36 6327952041 นางสาวสุดาภรณ์ ดีสี บทความ
37 6327952042 นางสาวจรงค์ทรัพย์ พันธุ์วรรณ บทความ
38 6327952043 นางสาวกชกร กาฬเนตร  บทความ 
39 6327952044 นายพิชญพงศ์ กองศรีรักษ์  บทความ 
40 6327952045 นายกฤษฎา บุญสถิตย์  บทความ 
41 6327952046 นายพีรพงษ์ ใจเอื้อ  บทความ 
42 6327952047 นางปวีณา คุณสิงห์  บทความ 
43  6327952048 นางสาวณัฐธิกาญจน์ สนิท  บทความ 
44 6327952049 นางสาวณัฐนรี จำปาขีด  บทความ 
45 6327952050 นางศรศรี โรนุช  บทความ 
46 6327952051 นายภาณุวัฒน์ พวงศรี บทความ
47 6327952052 นายอัคคพล ศรีอินทร์ บทความ
48 6327952053 นางสาวอุดมพร ลาลุน บทความ
49 6327952054 นางสาวนัฐยาภรณ์ ละนิล  บทความ 

 

© 2024 โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชั้นล่าง อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-8147-8 , 081-696-3930 , 081-905-3677